Ocenjevanje vrednosti podjetij

V Fiduciarii vam pripravimo strokovno in nepristransko oceno vrednosti celotnega podjetja ali njegovega dela, lastniškega kapitala, posameznega sredstva ali dolga. Pri opredelitvi vrednosti uporabljamo najsodobnejše metode, postopke in tehnike vrednotenja. Na ta način naročniku razkrijemo, kolikšna je dejanska vrednost predmeta ocenjevanja in v kolikšni meri se ta razlikuje od knjigovodskih evidenc.
Potreba po strokovnih storitvah ocenjevalca vrednosti izvira iz spoznanja, da se ekonomske postavke, ki jih izkazujejo računovodski izkazi, zaradi učinkov uporabe različnih računovodskih politik in usmeritev, običajno razlikujejo od dejanskih tržnih vrednosti istih gospodarskih kategorij.

Cenitveno poročilo, ki je sestavljeno v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, vam v Fiduciarii izdelamo za različne potrebe  in namene.


NAJPOGOSTEJŠI RAZLOGI ZA IZDELAVO OCENE VREDNOSTI


Vrednost podjetja je običajno potrebno oceniti pri naslednjih tipičnih transakcijah:

1.  nakupu ali prodaji  celotnega ali dela podjetja oziroma lastniškega deleža,

2.  izvedbi postopkov prevzema,

3.  izstopu in izplačilu družbenika,

4.  združitvah ali pripojitvah (izračun menjalnih razmerij),

5.  odkupu podjetja  od strani poslovodstva (MBO, LBO),

6.  povečanju ali zmanjšanju (osnovnega) kapitala,

7.  uskladitvi računovodskih evidenc s tržnimi vrednostmi bilančnih kategorij, v skladu z zahtevami MRS 36,

8.  sanaciji, likvidaciji ali oceni stečajne mase podjetja, ki je v postopku stečaja,

9.  postopkih, ki jih predvideva 146. člen ZFPPIPP,

10. pravnih poslih, kot so dedovanje gospodarske družbe, presoja podjetniških pogodb, razdelitev podjetja in podobno,

11. notranji presoji premoženjskega in finančnega stanja podjetja za podporo poslovodstvu pri sprejemanju strateških finančnih odločitev.METODOLOGIJA OCENJEVANJA VREDNOSTI


Oceno vrednosti pripravimo z uporabo strokovnih pravil, kodeksa poklicne etike in najsodobnejših načinov, metod ter postopkov vrednotenja. V skladu s prevladujočimi razmerami ocenimo vrednost bodisi  z uporabo:
  1. na donosu zasnovanega načina, pri katerem uporabimo metodi diskontiranja prihodnjih donosov in/ali kapitalizacije;

  2. načina tržnih primerjav, v okviru katerega se odločimo o uporabi bodisi metode primerljivih kupoprodaj, tržnih mnogokratnikov bodisi primerljivih podjetij uvrščenih na borzo,

  3. na sredstvih zasnovanega načina, pri katerem ocenimo vrednost posameznih sredstev in obveznosti gospodarskega subjekta, pretežno z uporabo metode prilagojenih knjižnih vrednosti.


IZVEDBA STORITVE


Storitev ocenjevanja vrednosti lahko ponudimo kot samostojen projekt ali pa v sklopu storitev s širšega področja finančnega svetovanja. Pri izvedbi vrednotenja lahko, v skladu z dogovorjenim namenom, do naročnika nastopamo v dveh oblikah in sicer v vlogi pooblaščenega ocenjevalca vrednosti ali pa v vlogi finančnega svetovalca. Z naročnikom storitve pred pričetkom projekta podpišemo pogodbo, s katero dogovorimo vsebino, obseg dela, ceno ter ostala določila. Naročnik mora pred pričetkom projekta svetovalcu zagotoviti ustrezno dokumentacijo in dostop do podatkov, ki so potrebni za izdelavo skrbnega pregleda poslovanja ter za oblikovanje mnenja o vrednosti. Na podlagi navedenih podatkov in informacij pripravi pooblaščeni ocenjevalec pisno poročilo, ki vključuje oceno vrednosti  podjetja, njegovega dela, posameznega sredstva ali obveznosti ter natančno utemeljitev dobljenih rezultatov.


UPORABNIKI STORITEV


Uporabniki storitev vrednotenja so lahko tako gospodarske družbe, zlasti lastniki ali poslovodstvo, ki pred izvedbo strateških odločitev potrebujejo jasno predstavo o njihovi upravičenosti ali prihodnjih učinkih, kot tudi fizične osebe, ki se soočajo z vprašanjem vrednosti lastniškega deleža.

FIDUCIARIA D.O.O.


Pregljeva ulica 3
6210 Sežana

Tel: 05 730 17 30
Gsm: 051 440 005

E-pošta: #EM#696f646c44636f637d6a636a7e646f2263783c7661#EM#
Reference ostale reference